Inlägg

Framsidan på Malmö kulturmiljöers rapport från 2008

Scan i Kävlinge

Scan i Kävlinge

Från 1910-talet fram till 2008 låg Scans slakteri invid järnvägen i Kävlinge. Efter avvecklingen har området börjat förvandlas till en ny stadsdel.

Malmö Kulturmiljö gjorde 2008 en kulturhistorisk utredning om slakteriområdet.

Läs Malmö Kulturmiljös rapport från 2008 (PDF-fil, öppnas i egen flik)

Framsidan på Regionmuseet Kristianstads rapport från 2006 om den skånska livsmedelsindustrin.

Den skånska livsmedelsindustrin

Den skånska livsmedelsindustrin

Industrialiseringen i Skåne under 1800-talet är nära förknippad med jordbruket, inte minst en flora av förädlingsindustrier som brännerier, mejerier, stärkelsefabriker, sockerbruk, bryggerier, ångkvarnar, tobaksfabriker med flera. Det var små verksamheter med råvarunära lokalisering, vilka förde ut en spirande industrialism till hundratals platser på den skånska landsbygden. Nedslag som idag finns runt omkring oss i form av byggnader eller andra fysiska avtryck i landskapet, vilka minner oss om sin historia och berättar om en tid då de spelade en betydelsefull roll för människor och bygder. Spåren efter historien finns också hos dem som fortfarande bär minnen, erfarenheter och kunskaper om dessa verksamheter.
I den skånska industrihistorien har livsmedelsindustrin en särskild tyngd och är en självklar profil för länet men också betydelse i ett nationellt perspektiv. Förutsättningen för livsmedelsindustrins tidiga framväxt i Skåne, dess starka expansion och långa kontinuitet ligger i den goda åkerjorden. Skåne har länge varit landets dominerande jordbruksområde, något som har satt och alltjämt sätter sin prägel på det skånska landskapet. Livsmedelsindustrin utgör ett kulturarv som har relevans för många då livsmedel angår oss alla. Det påverkar vårt dagliga liv både till vardag som fest. Det är en bransch som sysselsatt och sysselsätter ett stort antal människor. Trots att livsmedelsindustrin har en så stark ställning i Skånes näringsliv är dess historia mycket litet uppmärksammad och saknar till stora delar både dokumentation och forskning. Livsmedelsindustrins historia är ett stort och komplext ämne med många ingångar, som råvara, produktion, konservering, förpackning, arbetsliv, arbetsmiljö, konsument och konsumtion. Perspektiv som genus, generation och etnicitet väcker intressanta frågor och problemställningar. Branschen är också knuten till urbanisering, ekonomi och politik. Denna bredd och mångfald ger förutsättningar för kulturmiljövården att kunna samverka med många olika parter; universitet/högskola, företag, arkivinstitutioner, kommuner, ideella föreningar och lokalforskare.

Texten är hämtad från förordet i rapporten som är länkad nedan

Regionmuseet Kristianstads rapport om den skånska livsmedelsindustrin

Scan i Ängelholm

Historik kring Ängelholms slakteri

Ängelholm fick sitt första större slakteri i början av 1900-talet, då Ängelholms Exportslakteri Aktiebolag bildades. Byggnaderna med bland annat slakthall och kylrum uppfördes vid Nybrovägen, på en fastighet som då ägdes av Engelholms-Klippans Nya  Järnvägsaktiebolag. Platsen för  slakteriverksamhet är densamma där Scan år
1950 inviger ett av Europas modernaste slakterier. Anläggningen var stor i förhållande till de mindre privatslakterierna i Ängelholm med omnejd. Verksamheten styrdes  av  A.  P.  Bergdahl,  majoritetsägare  och  därtill  disponent.

Regionmuseets byggnadsdokumention av Ängelholms slakteri.