skm_loggo

Samarbetsprojektet Skånes moderna kulturarv

Bakgrund, vad är Skånes moderna?

Mellan 2010 och 2013 genomfördes projektet ”Ur besökarens perspektiv” för att skapa ett fördjupat och långsiktigt samarbete mellan de regionala museerna (Kulturen, Malmö museer och Regionmuseet i Kristianstad) och folkbildningen i Skåne. Syftet var att stimulera ett ökat deltagande i kulturlivet och ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden. Under namnet MUFO (Folkbildning och Museer i samverkan) fortsätter samarbetet mellan folkbildningen och museerna. MuFo har tagit fram ett gemensamt projekt att arbeta vidare med. Projektet Skånes moderna kulturarv syftar till att under ett gemensamt tema under en 5-årig projektperiod:

 • Stödja medborgerligt engagemang att delta i samhällsdebatt och påverka samhällets framtida utveckling
 • Bredda synen på kulturarv för att inkludera nya grupper i kulturarvsdiskussionerna
 • Samla kunskap om Skånes moderna kulturarv
 • Anlägga såväl ett historiskt perspektiv som ett framtidsperspektiv
 • Vidareutveckla metoderna för samverkan mellan de regionala resurserna inom museer och folkbildning

Med stöd från Nordenstedtska stiftelsen och Region Skåne organiserades en inspirationsdag då sju engagerade föreläsare gav ett antal ingångar till Skånes moderna kulturarv. Fokus var tiden efter 1945. Föreläsarna var:

Svante Nordin (idé och lärdomshistoriker, om de fyra moderniseringarna ämbetsmannastaten som avlöser monarkin, demokratisering, folkhem, globalisering)

Maths Isacson (ekonomhistoriker om hur industrialismen påverkat samhället med urbanisering, arbetsrationalisering, genusordning, ingenjörsideal, miljöpåverkan & debatt)

Olga Schlyter (bitr stadsantikvarie Malmö) om stadsplanering och byggande under modernismen)

Håkan Jönsson (etnolog om kökets resa från produktionsenhet till upplevelserum och livsstilsmarkör)

Berit Larsson (genusvetare) om behovet av att lyfta mångfalden och att alla människor måste delta i samhällsdebatten

Lars-Eric Jönsson (etnolog) om att vi definierar och skapar kulturarven genom överenskommelser, att stora grupper saknar representation i det som definierats som kulturarv

Carina Sjöholm (etnolog) om hur biobesök fungerade som normerande för det moderna samhället.

Dokumentation inspirationsdag

Programmet för dagen som PDF. (öppnas i ny flik)

Workshop november 2015

Under november 2015 följde vi upp vårens inspirationsdag med en workshop. Denna inleddes av Karin Salomonsson (etnolog LU) som gav inspirerande exempel på hur vi kan bedriva studier i samarbete mellan museer och folkbildning. Vi fick också en genomgång av projekt som Malmö Folkhögskola bedrivit med sina elever. Efter detta samlades vi i rundabordssamtal ledda av facilitatorer och dokumenterade av en bisittare. Syftet var att driva vidare frågorna från 18 mars och stimulera samarbetet mellan folkbildningen och museer. Fokus var metodutveckling och mötesplats, representanter från museer och folkbildning fick möjlighet att lära känna varandra bättre och inspireras att driva gemensamma projekt. De teman som bearbetats sedan inspirationsdagen 18 mars var:

 • Det vardagliga livet & samtidsdokumentation
 • Utbildning, skola, kunskapsproduktion & industrimiljöer
 • Den politiska människan, samhällsbygge & klassamhälle
 • Fysiska miljöer med särskilt fokus på boendemiljöer och miljonprogrammet

Målet för dagen var att ta fram projekt inom rubriken Skånes moderna kulturarv. Så långt kom vi inte men två projekt konkretiseras under 2016, nämligen en studie av Köket samt en dokumentation av omvandlingen av Grängesbergsgatan i Malmö. Utförligare presentationer kommer under egen rubrik. Tanken är att materialet från de studiecirklar och undersökningar som bedrivs under temat Skånes moderna kulturarv, tas omhand av museerna inom det ordinarie uppdraget och skapar underlag för kommande utställningar.

Syfte

Samarbetet mellan museer och folkbildningen stimulerar ett ökat deltagande i kulturlivet och ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden. Projektet Skånes moderna kulturarv syftar till att under ett gemensamt tema under en projektperiod om i första hand 5 år:

 • Samla kunskap om Skånes moderna kulturarv
 • Anlägga såväl ett historiskt som ett framtidsperspektiv
 • Skapa medborgerligt engagemang att delta i samhällsdebatt och påverka samhällets framtida utveckling
 • När synen på kulturarv breddas inkluderas nya grupper
 • Vidareutveckla metoderna för samverkan mellan de regionala resurserna inom museer och folkbildning

Framtid

På denna hemsida presenteras essäer från de som föreläst vid sammandragen. Här ska även finnas en film som presenterar inspirationsdagen. Hemsidan fungerar även som en kunskapsöversikt som ska ge en samlad bild av vad museerna och folkbildningen har åstadkommit hittills inom fältet och ge inspiration till att fylla luckor och ställa nya frågor. Genom att hemsidan innehåller en kort presentation av vilken verksamhet som bedrivs av respektive organisation underlättas kontakter organisationerna emellan. Alla som har material och titlar på projekt som man vill placera under paraplyet Skånes moderna att leverera, skickar in detta till info@regionmuseet.se

Deltagare

Skånes moderna kulturarv initierades av en sammanslutning av Museer och Folkbildning i Skåne, kallad MuFo. Under 2015 har styrgrupp och arbetsgrupp för MuFo bestått av representanter för:

Fridhems folkhögskola, Malmö folkhögskola, Folkuniversitetet, NBV, Studieförbundet vuxenskolan, Önnestads folkhögskola, Lunds universitet, Malmö museer, Kulturen i Lund, Regionmuseet Kristianstad

Komplett lista över deltagare hittar du här.