Inlägg

Elinebergskyrkan

Skånes moderna kyrkor

Skånes moderna kyrkor

Projektet omfattar de kyrkobyggnader inom Lunds stift som är uppförda efter 1939 och var i Svenska Kyrkans ägo år 2000.
Perioden är den tredje största kyrkobyggnadsperioden i Sveriges historia.
I Sverige finns det ca 700 kyrkor som kan kategoriseras som moderna kyrkor.
Enligt bebyggelseregistret finns 46 kyrkliga kulturminnen i Lunds stift som tillkommit efter 1939, av dessa har 15 stycken utpekats som särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
De här byggnaderna har oftast uppmärk-sammats och värderats utifrån sina arki-tektoniska- och konstnärliga egenskaper. I det här projektet sätter vi fokus på samhällshistorien och den inomkyrkliga idéutvecklingen.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Lunds stift och Regionmuseet Kristian-stad/Landsantikvarien i Skåne, med representanter från länsstyrelserna i Blek-inge och Skåne samt Lunds stift i referensgruppen.

Här finns hela rapporten att läsa: Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)